Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY VERKLARING

 

Praktijk voor Fysiotherapie Rem & Legel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie Rem & Legel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zaken zijn in onderstaande verklaring vastgelegd:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en zullen deze respecteren; U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Indien u een verklaring heeft om niet gereanimeerd te willen worden bent u er zelf verantwoordelijk voor ons dit te laten weten;

De wettelijke bewaartermijn van de dossiers bedraagt 15 jaar;

In de oefenzaal hang een camera. De beelden hiervan worden geprojecteerd op beeldschermen in de behandelruimte. De beelden worden niet opgeslagen.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Als Fysiotherapie Besijn & Rem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met Mw. I.  Rem opnemen. Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.